کاریابی پزشکان

کاریابی رشته های علوم پزشکی و رشته های مربوط به بهداشت و درمان در خارج از کشور از خدمات کاریابی بین المللی پرگاس پارس است. این خدمات شامل کاریابی رشته های علوم پزشکی در خارج از کشور در رشته های زیر می باشد:

پزشک
دندانپزشک
داروساز
پرستار
دامپزشک
ماما
کارشناس رادیولوژی
متخصص بیهوشی
فیزیروتراپ
سایر پیراپزشکان